Algemene Voorwaarden

  • Uw inschrijving is pas geldig op moment van de ontvangst van het cursusgeld.
  • Telefonische reservering is niet rechtsgeldig en geeft u geen zekerheid met betrekking tot een plaats op de cursus.
  • Spotting Image behoudt zich het recht voor om een cursus met een te gering aantal inschrijvers te annuleren. Wanneer van toepassing krijgt u hiervan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus bericht. In dit geval wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.
  • Annulering door cursist is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd. De cursus is echter wel overdraagbaar. U dient zelf zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
  • Na aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
  • Spotting Image kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of letsel schade welke zijn ontstaan tijdens de cursus.
  • Bij ongepast gedrag van een deelnemer tijdens de cursus, bijvoorbeeld door vernieling, mishandeling, dronkenschap, e.d., kan voortzetting van deelname aan de cursus worden ontzegd zonder teruggave van het cursusgeld.
  • Spotting Image zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen door te laten gaan. Spotting Image zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen
  • Op alle geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan en de emailsamenvattingen e.a. cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.